Menneskepligterne bør indføres for at undgå konflikter i forbindelse med religion o.a.

Verdenserklæringen om menneskerettigheder blev udarbejdet efter 2. verdenskrig og ratificeret af FN i 1948. Mennesker fik rettigheder men ikke pligter.

Verdenserklæringen om menneskepligter blev udarbejdet i 1983 af InterAction Council og var på FN’s dagsorden i 1998 men blev ikke ratificeret. InterAction Council (interactioncouncil.org) består af 35 tidl. politiske ledere (Helmut Schmidt, Mandela, Trudeau, Bill Clinton og andre) og eksisterer stadig og prøver på at få menneskepligterne ratificerede i FN på linie med menneskerettighederne. For at opretholde fred og stabilitet i verden bør der ikke være rettigheder uden pligter.

Verdenserklæringen om menneskepligter (19 artikler) omfatter fornuftige regler for menneskelig opførsel. I en verden med kriser og konflikter, der ofte har baggrund i uansvarlig opførsel og grådighed, bør der ikke være rettigheder uden pligter og ansvar overfor hinanden og samfundet. Hvis mennesker kun har rettigheder, risikerer de at udvikle sig til selvcentrerede individualister uden respekt for andre.

InterAction Council (grundlagt 1983)

Verdenserklæringen om menneskepligter:

 1. Enhver person har et ansvar for at behandle andre på en human måde.
 1. Alle mennesker har et ansvar for at tilstræbe andres værdighed og selvagtelse.
 1. Alle har et ansvar for at fremme det gode og undgå det onde i enhver henseende.
 1. Alle har pligt til at påtage sig et ansvar overfor andre. Hvad du ikke ønsker gjort mod dig selv, skal du ikke gøre mod andre.
 1. Alle har pligt til at respektere liv. Ingen har ret til at skade, torturere og dræbe andre, undtagen i berettiget selvforsvar.
 1. Konflikter mellem stater eller personer bør afgøres uden vold. Ingen regering bør tolerere folkemord, terror eller misbrug af kvinder og børn i krig. Enhver borger har pligt til at handle på en fredelig, ikke voldelig måde.
 1. Enhver person har krav på beskyttelse. Dyr og miljø skal beskyttes. Alle har ansvar for at beskytte luften, vandet og jorden af hensyn til nuværende og fremtidige generationer.
 1. Enhver person har et ansvar for at opføre sig moralsk hæderligt, ærligt og retfærdigt. Ingen person må berøve andre deres ejendom.
 1. Alle, der kan, har pligt til at bekæmpe fattigdom, underernæring, uvidenhed og ulighed og fremme bæredygtig udvikling i hele verden for frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle.
 1. Alle har ansvar for at udvikle deres evner ved flid og arbejde og bør have lige ret til uddannelse og meningsfyldt arbejde. Alle bør yde støtte til folk i nød, handicappede og ofre for diskrimination.
 1. Al ejendom og formue skal anvendes ansvarligt og retfærdigt til gavn for mennesket. Økonomisk og politisk magt må ikke anvendes til at herske over andre men til økonomisk og social retfærdighed.
 1. Alle har pligt til at tale og handle ud fra sandheden. Retten til privatliv, personlig og offentlig fortrolighed bør respekteres. Man er ikke forpligtet til altid at sige den fulde sandhed til alle.
 1. Ingen politiker, offentlig ansat, forretningsmand, videnskabsmand, forfatter eller kunstner er undtaget fra de almengyldige etiske standarder som sandhed og retfærdighed, heller ikke læger, jurister eller andre med forpligtelser overfor klienter.
 1. Pressefrihed til at informere befolkningen og til at kritisere offent­lige institutioner og regeringshandlinger skal bruges med ansvar og diskretion. Medierne har et særligt ansvar for en nøjagtig og sand nyhedsformidling. Nedværdigende sensationspresse bør undgås.
 1. Der skal være religionsfrihed. De, der repræsenterer religioner, har pligt til at undgå fordomme eller diskrimination mod andre trosretninger og bør ikke opildne til had men fremme tolerance og gensidig respekt mellem alle mennesker.
 1. Mænd og kvinder har pligt til at vise respekt og forståelse for hinanden i deres partnerskab. Ingen må undertrykke en anden person til seksuel udnyttelse.
 1. Ægteskabet kræver i alle kulturer kærlighed, loyalitet og tilgivelse og skal sigte mod at garantere sikkerhed og gensidig støtte.
 1. Fornuftig familieplanlægning er ethvert pars ansvar. Forholdet mel­lem forældre og børn bør reflektere gensidig kærlighed og respekt. Ingen forældre eller andre voksne må udnytte eller mishandle børn.
 1. Intet i denne erklæring må forstås således, at en regering, gruppe eller person kan udføre en handling, der har til formål at tilsidesætte disse pligter eller rettighederne i FN’s Menneskerettighedskonven­tion fra 1948.

Hvis FN havde ratificeret menneskepligterne i 1998, ville man ikke have haft diskussionen om koranafbrænding. Flere paragraffer kunne nævnes, men især paragraf 15 dækker emnet.

15 Der skal være religionsfrihed. De, der repræsenterer religioner, har pligt til at undgå fordomme eller diskrimination mod andre trosretninger og bør ikke opildne til had men fremme tolerance og gensidig respekt mellem alle mennesker.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 31. juli 2023


Udgivet

i

af

Tags: