Moderne atomkraft forurener naturen mindre end sol og vind!

Vi kan ikke leve uden naturen, som er vort spisekammer mv., men vi forurener næsten overalt, hvilket kan ødelægge naturen og vor egen eksistens. Vor civilisation er ikke civiliseret, når vi lader det ske. Dertil kommer menneskeskabte klimaændringer, der ødelægger natur og biodiversitet. Af ca. 40.000 dyre-, plante- og svampearter i Danmark, risikerer 3.000 arter at uddø. 25% af arterne er uddøde eller truede (AU Ecoscience), og der er ikke plads til nye naturområder i det lille Danmark.

Hvad angår energi og klima,satser Danmark på vind og sol, der skal bruge backup, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. I december 2023 indgik regeringen en aftale med flere partier om en firedobling af elproduktion fra sol og vind på land. Det betyder 4 gange de nuværende 4.200 = 16.800 vindmøller placeret i landskabet. Som kompensation for bl.a. støjgener betales 21.000 kr. årligt til vindmøllers naboer. Hvis der er 3 naboer til hver vindmølle, vil det betyde en årlig udgift på ca. 1 mia. kr. og 25 mia. kr. i møllernes levetid på 25 år. Har regeringen flertal for denne udgift?

Når vindmøller er udtjente, er især vingerne svære at genbruge. Vinger fra de første møller indeholder så mange giftstoffer, at det iflg. nogle forskere vil være bedst at deponere dem som giftigt affald. De næste 3 år skal 66.000 t møllevinger skrottes i Europa, og på en mark nord for Rødby, Lolland er der en kirkegård for møllevinger, hvor 325 t gamle møllevinger er begravet, nogle under et lag af jord, andre stikker delvist op. Man håber med tiden, at de udtjente møllevinger kan genbruges. Det vil også være svært at nedbryde betonfundamenterne. Problemet med affald fra vind (+ sol) kan blive så stort, at Nordic Waste jordskredet vil være som en myg blandt elefanter.

500 borgere var mødt op til stormødet 3.2.24 i Østerild om de 5 store testområder med 450 m høje vindmøller, der skal opsættes i nærheden af de allerede eksisterende mindre vindmøller. Formand for foreningen mod store vindmøller ved Bulbjerg kunne ikke se nytten af et nyt møde, da beslutningen allerede var taget i København. Thisteds kommunale bestyrelse havde allerede sagt nej til at udvide testcentret ved Østerild, og Frøstruplejren i nærheden var heller ikke begejstret!

Man risikerer at gøre området ved Østerild ubeboeligt og husene usælgelige. Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin (V) var urokkelig og sagde, at det var nødvendigt for den grønne omstilling, hvilket igen var nødvendigt for at nå klimamålene. Han bor heller ikke selv i området.

Atomkraft Ja Tak har regnet ud, at hvis Danmark skal have 100% vindenergi, kræver det et areal ca. som Jylland, hvilket man ikke kan forestille sig. I Ingeniøren er der 9.10.23 en anden udregning, at vind og sol vil dække et areal som 2 gange Bornholm. Dertil vil havvind fylde et areal, der svarer til Sjællands størrelse. Vindmøller gør naturen til industriområde, hvor atomkraft vil fylde langt mindre. Flere natureksperter mener, vindmølleparker er en trussel mod ørne og falke, flagermus og især insekter, som er nødvendige til at bestøve afgrøderne. Det ville være bedre for natur og miljø at bruge atomkraft og få stabil billig energi i stedet for at dræbe fugle og ødelægge landbrugsarealer.

Antallet af solceller skal også firedobles, og det er heldigt, at ca. 95% af solceller produceres i Kina, for ved produktionen udledes mange gange flere drivhusgasser end ved produktion af vindmøller. Udover sølv og kobber anvendes bly, som er giftigt og forbudt i elektronikprodukter i EU, undtagen i solceller! Blyet frigøres kun ved knusning, men hvordan med skrotning? Solceller kan holde i max 30 år, så man håber, skrotløsningen vil dukke op undervejs, men man ved det ikke!

Ørsted har i dag økonomiske problemer og burde gøre som svenske Vattenfall, der satser på både vind og atomkraft o.a. og på den måde spreder risikoen og ser langsigtet på energiproblemet, hvor atomkraft kommer til at spille en langt større rolle. Ved ikke rettidig omhu, har Ørsted gamblet med skatteborgernes penge, da staten ejer halvdelen. Det samme kan ske, hvis pensionskasserne ikke spreder deres investeringer men gambler med de ældres pensioner. Det kan gå grueligt galt! Forurening og dårlig økonomi kan ende hos næste generation – og det kan vi ikke være bekendt!

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 12. feb. 2024


Udgivet

i

af

Tags: